Privacybeleid

Ontdek ons privacybeleid.

Gebruiksvoorwaarden en beleid ter bescherming van privé-leven en persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

SMA Belgium (Sales Management Association Belgium) – Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 175 – 9000 Gent – e-mail: sma@sma-belgium.be

SMA is een vereniging zonder winstoogmerk. De naam van het domein “sma-belgium.be” is voorbehouden aan Sales Management Association.

SMA heeft deze informatie site opgericht om de bezoekers van het openbare deel de mogelijkheid te geven kennis te maken met de vereniging. De SMA-leden krijgen via een login en wachtwoord toegang tot de informatie en diensten die voorbehouden zijn voor leden.

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers en leden die de site van SMA bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegang karakter ook is. Wanneer u zich op de site begeeft, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden bij wijlen gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die beschikbaar is op het deel dat voorbehouden is voor de leden van SMA is uitsluitend toegankelijk voor de leden, via een “gebruikersnaam” en een “wachtwoord” en wordt dus niet openbaar gemaakt. Om deze redenen mogen de leden van SMA die over een “gebruikersnaam” en “wachtwoord” beschikken, deze informatie in geen enkel geval aan derden verspreiden of ze ervan laten genieten zonder dat een bevoegd persoon bij SMA schriftelijk akkoord hieromtrent heeft gegeven.

Indien het “wachtwoord” om welke redenen dan ook, overgemaakt wordt aan anderen dan degenen aan wie het “wachtwoord” werd toegekend, komt de verantwoordelijkheid toe aan de persoon aan wie het “wachtwoord” werd gegeven om SMA onmiddellijk schriftelijk ervan te informeren zodat de nodige procedures kunnen opgestart worden om het “wachtwoord” te wijzigen.

Naleving van de Belgische wet op het privé-leven en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

SMA respecteert het privéleven van de bezoekers, al dan niet SMA-lid, van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoeken van de site aan SMA worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw inschrijving, uw informatie-aanvragen of bij uw inschrijvingen voor onze activiteiten. Deze persoonsgegevens worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie en/of activiteiten die eigen zijn aan SMA.

Uw gegevens worden gebruikt:

In geen enkel geval zullen de ingewonnen persoonlijke gegevens noch aan derden verkocht, noch gebruikt worden voor niet voorziene doeleinden. SMA kan gegevens wel delen met verwerkers voor specifieke organisatorische doeleinden: het creëren van badges op evenementen; het verzenden van drukwerk zoals uitnodigingen, brochures en jaarverslag; het verwerken van persoonsgegevens voor het goed verloop van activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u een organisatie vertegenwoordigt die lid is van SMA, of indien u geen lid bent, zolang dit relevant is om u te informeren over de activiteiten van SMA.

Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 April 2016, beschikt u bij SMA over de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

In dit geval kunt u dit melden via e-mail naar sma@sma-belgium.be of een brief schrijven naar volgend adres:

SMA Belgium – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 175, België

Klachten kan u ook steeds richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

Auteursrecht

De volledige site en elk van haar afzonderlijke elementen vallen onder de Belgische en Internationale Wetgeving over het Auteursrecht en in een bredere context over de intellectuele eigendom (waaronder namelijk de bescherming van het auteursrecht, van het merkenrecht, wet op de gegevensbestanden, enz.).

Alle reproductie- en representatie rechten, en rechten op openbare communicatie worden voorbehouden, met inbegrip van de downloadbare documenten en visuele, audiovisuele, fotografische en andere presentaties. De reproductie van een deel of van heel deze site op een elektronisch medium, welke het ook zij, is uitdrukkelijk verboden, hetzij via speciale en schriftelijke toelating van Sales Management Association.

Enkel een reproductie op papier is toegelaten op voorwaarde dat deze strikt persoonlijk worden gebruikt, dat de integriteit van de weergegeven documenten nageleefd wordt, of met de korte duidelijke en leesbare vermelding van de bron, bvb. op de volgende wijze: “SMA-document komende van de site sma-belgium.be. Alle rechten zijn voorbehouden voor Sales Management Association”. Het Internetadres van de site sma-belgium.be moet imperatief verschijnen op de referentie.

Elk ander gebruik is onderworpen aan een voorafgaand en duidelijk akkoord vanwege SMA.

Merken

De merken en logo’s worden gedeponeerd door de ondernemingen, verenigingen of organismen die er eigenaar van zijn. Hun reproductie of gebruik, van welke aard ook, is verboden, behalve bij schriftelijke toelating van de eigenaar van het merk of het logo.

Links

Om de site voor u zo aangenaam mogelijk te maken kan huidige site links naar sites bevatten die geen deel uitmaken van SMA. Gelieve te noteren dat de inhoud van deze sites niet gecontroleerd, noch beïnvloed kunnen worden door SMA. Hoewel SMA u een toegang kan bezorgen tot deze sites die haar niet toebehoren, houdt dit in geen geval in dat SMA voor deze sites borg staat of ze ondersteunt.

Daarenboven zal SMA niet verantwoordelijk worden gesteld, op welke manier dan ook, voor de inhoud van deze sites of voor de gevolgen van uw gebruik van deze.

Elke link naar de site van SMA dient het onderwerp te zijn van een voorafgaande of schriftelijke toelating vanwege SMA. SMA wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de inhoud van de sites die verbonden zijn aan de site van SMA, en meer algemeen omwille van haar links.